با توجه به خط مشي شركت در راستاي تامين خواسته هاي كيفي وكمي مشتريان ورضايت آنها در چهار چوب قراردادها واستانداردهاي فني، اين شركت از طريق راهبردهاي ذيل اقدام به دستيابي موارد مذكور نموده است.

– اعمال مديريت منابع ،  شامل سيستم انگيزش ، آموزش ارتقا توان و مهارتهاي كليه پرسنل در سطح سازمان .

– ايجاد شرايط مناسب كاري در پرورش خلاقيت و نوآوري با هدف پويايي سازمان وبهبو د مستمر ورسيدن به ضايعات صفر .

– استفاده از دانش فني و مهندسي روز در حد توان وسيستم برنامه ريزي به منظور تامين خواسته هاي مشتريان در جهت توليد باكيفيت وتحويل بموقع .

–  انطباق فعاليتها بر اساس استانداردهاي ملي وجهاني و همچنين الزامات مشتريان و استقرار نظام مديريت كيفيت براساس اخرين   متدهاي ISO

– انجام اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه به منظور جلوگيري از بروز عدم انطباق و بهره گيري از تكنيك هاي روز سيستم مديريت  كيفيت .