سمینار شرکت گوهرفام با حضور تمامی افراد و کارکنان شرکت تولیدی و صنعتی شرکت گوهرفام برگزار گردید که در این سمینار تمامی استراتژی های شرکت بررسی و در مورد اجرای استراتژی بحث و گفتگو شد.